Algemene Voorwaarden.

Deel 1 – Gemeenschappelijke bepalingen.

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (Hierna, de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten afgesloten tussen de “Dienstverlener” en de “Klant”. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is de “Klant” elke fysieke persoon of vennootschap die een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst bij de Leverancier. De “Dienstverlener” is VRTS BVBA met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Frere-Orbansquare 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0812.275.822.

1.2 De Dienstverlener is gemachtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden zal meteen worden doorgestuurd naar de Klant.

1.3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is de toepassing van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.4 Delen 2 en 3 maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn respectievelijk van toepassing op verkoop- en huurovereenkomsten.

1.5 Bij strijdigheid van interpretatie tussen de Nederlandstalige en Franstalige versies van deze Algemene Voorwaarden krijgt de Franstalige versie uitwerking.

2. Bestellingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere offerte van de Dienstverlener is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de Klant om een overeenkomst met de Dienstverlener aan te gaan. De loutere mededeling van prijzen, kosten en voorwaarden, onder meer op de website van de Dienstverlener, houdt geen enkele verplichting in vanwege de Dienstverlener.

2.2 Elke bestelling van de Klant wordt beschouwd als een bindend aanbod om diensten en/of producten van de Dienstverlener aan te kopen. Bestellingen worden per e-mail geplaatst op volgend adres: [email protected]

De Klant wordt geacht de technische eigenschappen van het bestelde product of dienst te kennen. De beschrijving van het product of dienst mag gebeuren via verwijzing naar de website van de Dienstverlener.

De Klant kiest het product of dienst volgens haar eigen noden en onder haar eigen verantwoordelijkheid.

2.3 De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de Dienstverlener schriftelijk het aanbod van de Klant om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. Deze bevestiging kan per e-mail plaatsvinden dan wel via vergelijkbare technologieën.

De bevestiging verwijst naar het product of dienst, de hoeveelheden, termijnen, huurtermijn (indien van toepassing), en de gewenste plaats van levering / installatie aangegeven door de Klant.

3. Prijs

3.1 De Klant betaalt de prijs van het product of dienst vastgelegd in de bevestiging. De prijs omvat alle producten en diensten opgenomen in de bevestiging.

Prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 De Dienstverlener behoudt zich het recht om de levering afhankelijk te stellen van een aanbetaling of het bekomen van andere zekerheden.

3.3 Bij verkoop worden de royalties van de (sub-)licenties en de onderhoudskosten jaarlijks in rekening gebracht op de dag en maand waarop het contract is afgesloten.

Bij verhuring, wordt de maandelijkse huurprijs vastgelegd in de bevestiging.

De maandelijkse huurprijs omvat royalties van de (sub-)licenties, de verzekeringskosten van de producten en de onderhoudskosten (cf. artikels 7 en 8).

3.4 Iedere bijkomstige dienstverlening, niet opgenomen in de dienstverlening, wordt in regie gefactureerd op een uurtarief van 95 € / u. ex. BTW.

4. Betaling

4.1 Behoudens andersluidende beding, vervallen de facturen van de Dienstverlener 30 dagen na factuurdatum. Ze worden betaald in euros op de zetel van de Dienstverlener.

4.2 Nadat de betalingstermijn is vervallen, is de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest verschuldigd aan de rente bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Voorts is de Klant een schadevergoeding van 15% op elk niet-betaald bedrag verschuldigd met een minimum van 150 €.

4.3 Om een factuur te protesteren dient de Klant een aangetekend schrijven te richten aan de Dienstverlener binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur. Hetzelfde geldt voor elke reclamatie betreffende verborgen gebreken.

5. Levering en installatie

5.1 Alle leveringstermijnen aangegeven door de Dienstverlener zijn steeds voorlopig en zijn aangegeven op grond van de gekende omstandigheden op het tijdstip van de overeenkomst. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft nooit het recht aan de Klant om de overeenkomst te ontbinden of een schadevergoeding te vorderen.

5.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat er op de afgesproken plaats en tijdstip van levering een vertegenwoordiger van de Klant aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. De producten worden geleverd gedurende werkdagen en gebruikelijke kantooruren.

5.3 Behoudens andersluidende beding, zorgt de Dienstverlener voor de installatie van de geleverde producten.

5.4 De levering wordt geacht conform te zijn bij gebreke aan schriftelijk protest genotifieerd per aangetekend schrijven aan de Dienstverlener binnen de 8 dagen na de datum van levering.

6. Eigendomsvoorbehoud

De Dienstverlener behoudt de eigendom over de geleverde producten tot algehele betaling van de prijs en toebehoren. Hierdoor is het de Klant verboden om de geleverde producten over te dragen of in enige vorm te verpanden.

7. Licenties

7.1 De Dienstverlener kent aan de Klant, in de hoedanigheid van het nemen van een licentie, een gebruiksrecht toe voor de softwares geïnstalleerd op de geleverde producten. Voor zover als nodig, kent de Dienstverlener aan de Klant een sub-licentie voor de softwares geïnstalleerd op deze producten die de eigendom zijn van derden.

De Klant verbindt zich ertoe de softwares, onderworpen aan de (sub-)licenties, enkel te gebruiken op de producten geleverd door de Dienstverlener, met uitsluiting van gelijk welke andere apparatuur of hardware.

7.2 Sauf stipulation contraire, les (sous-)licences sont octroyées pour une durée de 12 mois. À l’expiration du terme fixé, le contrat est prorogé de plein droit pour une durée équivalente à celle du terme initial, sous réserve d’une notification de résiliation notifiée à l’autre partie 30 jours avant l’expiration du terme.

Behoudens andersluidende beding, worden de (sub-)licenties toegekend voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze termijn, wordt de overeenkomst verlengd voor een nieuwe termijn gelijk aan de initiële termijn, behoudens een notificatie van opzeg genotifieerd aan de andere partij 30 dagen vóór het verstrijken va de initiële termijn.

8. Onderhoud

8.1 Zo lang de (sub-)licentieperiode loopt, beroept de Klant zich op de onderhoudsdiensten van de Dienstverlener, met uitsluiting van gelijk welke andere onderhouds- of hersteldienst.

De onderhoudsdienst omvat een technische interventiedienst en een upgradedienst.

8.2 De Dienstverlener biedt een technische interventiedienst aan gedurende werkdagen en gebruikelijke kantooruren met inachtneming van volgende procedure. De Klant beroept zich op de technische interventiedienst via telefoon. De Dienstverlener neemt terug contact op met de Klant binnen de 24u. Indien de situatie niet kan worden opgelost via telefonische aanwijzingen, begeeft de Dienstverlener zich ter plaatse om de technische interventie door te voeren.

8.3 De scope van de technische interventiedienst slaat enkel op de hardware-aspecten van de geleverde producten. De technische interventiedienst van de Dienstverlener houdt slechts een middelenverbintenis in.

8.4 Indien de geleverde producten vervangen dienen te worden, mag de Dienstverlener de beschikbaarheidsvoorwaarden en leveringstermijnen van haar eigen suppliers aan de Klant tegenwerpen.

8.5 Bij vervanging van een defect product of productonderdeel, behoudt de Dienstverlener zich het recht om het product door een gebruikt soortgelijk product te vervangen.

8.6 Deze onderhoudsdienst is uitgesloten bij nalatigheid, bedieningsfout, ongeval of oneigenlijk gebruik t.o.v. de gebruikershandleidingen van de producten.

8.7 De upgradedienst van de Dienstverlener bevat de installatie van nieuwe releases m.b.t. de softwares geïnstalleerd op de geleverde producten. Deze dienst houdt geen remediëring in van bugs, anomalieën of defecten m.b.t. deze softwares.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens zware fout of bedrog, is de Dienstverlener niet gehouden aan vergoeding van schade, inclusief indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde producten.

9.2 De geleverde producten worden gebruikt door de Klant op eigen risico. Met de ondertekening van voorliggende Algemene Voorwaarden, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de aanwijzingen vervat in de gebruikershandleidingen van de producten.

9.3 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is uitgesloten bij schade voorvloeiend uit een wangedrag van de Klant, o.a. bij nalatigheid, bedieningsfout, ongeval of oneigenlijk gebruik t.o.v. de gebruikershandleidingen van de producten.

9.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener tegenover de Klant steeds beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekering van de Dienstverlener te vermeerderen met de franchise.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De Klant verbindt zich ertoe om de intellectueel eigendomsrechten van derden, voorwerp van de (sub-)licentie verstrekt overeenkomstig artikel 7, na te leven. De Klant stelt de Dienstverlener schadeloos in geval voor gelijk welke handeling of akte die strijdig is met de intellectueel eigendomsrechten van de Dienstverlener.

10.2 De Klant stelt de Dienstverlener schadeloos van derdevorderingen veroorzaakt door schendingen aan dit artikel.

11. Databescherming

11.1 De Dienstverlener verzamelt persoonsgebonden gegevens van de Klant bij de bestelling van de activiteiten. De gegevens die de Klant meedeelt worden gebruikt om de bestelling te verwerken en de overeenkomst uit te voeren.

Met de ondertekening van voorliggende Algemene Voorwaarden, geeft de Klant haar toestemming wat het gebruik van haar persoonsgebonden gegevens (e-mailadres, …) betreft i.k.v. promotieacties van de producten en diensten van de Dienstverlener.

11.2 De Klant mag zijn rechten gelden onder de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) via volgend e-mailadres: [email protected]

11.3 De Dienstverlener verwerkt geen persoonsgebonden gegevens i.k.v. het gebruik van de geleverde producten door de Klant.

11.4 De Klant dient, onder haar eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten, te zorgen voor de bewaring en verwerking van de gegevens (accountgegevens, …) vereist voor het gebruik van de geleverde producten.

12. Overmacht

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld en is bevrijd van haar verplichtingen in geval van omstandigheden die als overmacht kwalificeren, alsook in geval van stakingen, ernstige belemmeringen m.b.t. de suppliers van de Dienstverlener, brand, ramp, oorlog, en ernstige belemmeringen van transportwegen.

13. Varia

13.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leggen de wederzijdse contractuele verbintenissen van partijen vast en vervangen elk voorafgaand akkoord m.b.t. daartoe.

13.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijft te zijn, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de Franstalige ondernemingsrechtbank van de Brussel.

Deel 2 – Algemene verkoopvoorwaarden

15. Commerciële garantie

De commerciële garantie van de fabrikant van de geleverde producten wordt overgedragen aan de Klant op het tijdstip van de levering. De Klant kan zich niet beroepen op deze garantie t.a.v. de Dienstverlener.

16. Wettelijke garantie

16.1 De wettelijke garantie met betrekking tot de door Dienstverlener geleverde producten (hardware) dient, op straf van verval, ingeroepen te worden binnen de 8 werkdagen na levering van de producten.

Bij inroeping van de garantie, heeft de Dienstverlener, naar eigen goeddunken, de keuze om de geleverde producten te herstellen of te vervangen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

16.2 Er wordt geen garantie verstrekt m.b.t. de software geïnstalleerd op de geleverde producten.

16.3 De garantie is niet van toepassing bij laattijdige inroeping, nalatigheid, bedieningsfout, ongeval of oneigenlijk gebruik t.o.v. de gebruikershandleidingen van de producten.

Deel 3 – Algemene verhuurvoorwaarden

17. Verhuurtermijn

17.1 Verhuurcontracten worden afgesloten voor een vaste, bepaalde termijn van 1, 3, 6 of 12 maanden. Behoudens andersluidende beding, start de huurtermijn vanaf de eerste dag volgend op de datum van installatie.

17.2 Na afloop van de huurtermijn, wordt de overeenkomst verlengd voor een nieuwe termijn gelijk aan de initiële huurtermijn, behoudens een notificatie van opzeg genotifieerd aan de andere partij:

 • 15 dagen vóór het verstrijken van de huurtermijn van 1 maand.
 • 1 maand vóór het verstrijken van de huurtermijn in alle andere gevallen.

De verlenging waarvan sprake in lid 1 kan slecht één maal plaatsvinden.

18. Voortijdige opzeg

18.1 De Klant die voortijdig de verhuring opzegt richt een schriftelijke notificatie, per aangetekend schrijven, aan de Dienstverlener. De datum van het ontvangstbewijs legt de einddatum van de overeenkomst vast.

18.2 In dat geval, behoudt de Dienstverlener zich het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen of een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan het bedrag van de te vervallen huurgelden tot het einde van de overeengekomen huurtermijn.

19. Teruggave van de producten

19.1 Na afloop van de huurtermijn, bezorgt de Klant de producten terug aan de Dienstverlener in perfecte conditie. De producten worden overhandigd aan de Dienstverlener op de leveringsplaats vermeld in de bevestiging.

19.2 Bij ontstentenis van teruggave na afloop van de huurtermijn wordt een schadevergoeding aangerekend pro rata temporis op basis van het bedrag van de huurprijs vermeerderd met 50 %.

Indien de Klant verder in gebreke blijft om de producten terug te geven, behoudt de Dienstverlener om een verkoopfactuur uit te zenden m.b.t. de gehuurde producten overeenkomstig de geldende tarieven.

20. Verplichtingen van de huurder

20.1 De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde producten te gebruiken als een goede huisvader. Hierom dient de Klant:

 • de gebruikershandleidingen van de producten na te leven. In het bijzonder dient de Klant acht te nemen van de grenzen van de virtuele beweegruimte.
 • de zone waar de producten worden gebruikt naar eigen wensen en op eigen risico in te richten.
 • geen wijzigingen te brengen aan de producten.
 • de producten niet aan derden beschikbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.
 • onmiddellijk de Dienstverlener te informeren van schade aan de geleverde producten.

20.2 De Dienstverlener heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade veroorzaakt door het wangedrag van de Klant.

De Klant is een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van:

 • 1.653 € in geval van beschadiging aangebracht aan een vr-headset;
 • 700 € in geval van beschadiging aangebracht aan een werktuig (vuistwapen, groepwapen, stok, spray, Taser,…);
 • 3.500 € in geval van beschadiging aangebracht aan een computer;
 • 400 € in geval van beschadiging aangebracht aan een computerscherm;
 • 530 € in geval van beschadiging aangebracht aan de basisstations.

20.3 Indien de geleverde producten gebreken vertonen, dient de Klant beroep te doen op de technische interventiedienst van de Dienstverlener overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

21. Ontbinding

21.1 Ernstige tekortkomingen van de Klant aan haar verbintenissen, en zonder reactie aan de aanmaningen van de Dienstverlener, geven de Dienstverlener, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

21.2 In dat geval is de Klant gehouden aan de onmiddellijke teruggave van de geleverde producten overeenkomstig artikels 6 en 17. Behoudens haar recht om de vergoeding van haar algehele schade te vorderen, heeft de Dienstverlener recht op een schadevergoeding van 15 % van de nog te vervallen huurgelden.

22. Verzekeringen

22.1 De geleverde producten zijn verzekerd door een beroepsmatige verzekeringspolis. De Klant blijft gehouden aan een franchise van 600 € in geval van ramp.

22.2 De Klant dient de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ramp die zich voordoet. Deze notificatie gebeurt schriftelijk en bevat foto’s van de beschadigde producten, en een beschrijving van de omstandigheden van het schadegeval.